GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK-EKLER

EK-I

GEBE, YENİ DOĞUM YAPMIŞ VEYA EMZİREN ÇALIŞANIN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİ İÇİN TEHLİKELİ SAYILAN FAKTÖRLERE YÖNELİK ALINACAK ÖNLEMLER

 

Genel önlemler

a) Fiziksel ve zihinsel yorgunluk ile ilgili olarak; gebe veya emziren çalışanın çalışma saatleri ve ara dinlenmeleri geçici olarak yeniden düzenlenir, söz konusu çalışanların çalışma saatlerinin gece süresine ve gebe çalışanların çalışmalarının günün erken saatlerine rastlamaması için gereken önlemler alınır.

b) Duruş problemleri ile ilgili olarak; çalışma mahalli ve çalışma düzeni, gebe veya emziren çalışanların duruş problemlerini ve kaza riskini azaltacak şekilde yeniden düzenlenir, mümkün olduğu durumlarda oturarak çalışmaları sağlanır. Gebeliğin durumuna göre yorgunluğun ve diğer duruş problemlerinin azaltılması veya ortadan kaldırılması için dinlenme araları ihtiyaca göre daha sık ve uzun olarak düzenlenir.

c) Yüksekte çalışmalarda, gebe çalışanın çalışma yerlerinin platform, merdiven gibi yüksek ve düşme tehlikesi olan yerlerde olmaması için gerekli düzenlemeler yapılır.

ç) Çalışma saatleri ve çalışma hızı ile ilgili olarak; çalışma hızının, saatlerinin ve işteki yoğunluğun çalışanın önerileri dikkate alınarak mümkün olduğunca uygun hale getirilmesi için gerekli şartlar sağlanır.

d) Gebe veya yeni doğum yapmış çalışanın yalnız çalıştırılmaması esastır. Ancak zorunluluk halinde gebe veya yeni doğum yapmış çalışanın yalnız çalıştırılması gerektiğinde işyerinde bulunan diğer çalışanlarla kolayca iletişim sağlayabilmeleri için gerekli önlemler alınır. Ayrıca çalışanın uygun tıbbi ve diğer destekleri alabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılır, acil yardım prosedürlerinde bu durum göz önüne alınır.

e) İş stresi ile ilgili olarak; gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanı, çalışma koşulları, çalışma saatleri, müşterilerle ve üçüncü kişilerle ilişkiler, iş yükü, işini kaybetme korkusu gibi stres faktörlerine yönelik koruyucu önlemler alınır. Düşük veya ölü doğum yapmış veya doğumdan sonra bebeğini kaybetmiş çalışanı stresten korumak için itina gösterilir.

f) Gebe çalışanın, ayakta çalışması gereken işlerde, mümkün olan durumlarda oturması sağlanır, sürekli oturarak veya sürekli ayakta çalışması engellenir, çalışmanın böyle düzenlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda dinlenme araları artırılır, hamileliğin gelişimine göre gerekli önlemler alınır.

g) Dinlenme ve diğer iyileştirici olanakların sağlanması ile ilgili olarak; gebe çalışanın sigarasız ve dumansız bir ortamda gerekli aralıklarla oturarak veya rahatça uzanacak şekilde fiziksel ve zihinsel olarak dinlenmesini sağlayacak şartlar temin edilir. Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanın sık tuvalete gitme ihtiyacı göz önüne alınarak uzun süreli çalışmalar ve ekip çalışmaları bu gereksinime uygun olarak düzenlenir, ayrıca enfeksiyon ve diğer hastalıklara karşı gerekli hijyen şartları sağlanır. Gebe veya emziren çalışanın, kişisel ihtiyaçları göz önüne alınarak, beslenme molasının, temiz içme suyu temininin ve diğer ihtiyaçlarının kendileriyle de istişare edilerek karşılanması sağlanır.

Alınacak önlemler, çalışanların yaptıkları işle bağlantılı hareketleri, duruşları, zihinsel ve bedensel yorgunluğu da kapsar.

 

 

Özel önlemler

a) Fiziksel etkenler:

1) Şok ve titreşim: Gebe çalışanın, ani darbelere, sarsıntıya, uzun süreli titreşime maruz kalacağı işlerde ve iş makinelerinde çalıştırılmaları yasaktır. Vücudun alt kısmını, özellikle karın bölgesini etkileyen düşük frekanslı uzun süreli titreşime ve sürekli sarsıntıya maruziyeti önleyecek tedbirler alınır.

2) Gürültü: Gebe çalışanın çalıştığı yerdeki gürültü seviyesinin, en düşük maruziyet etkin değeri olan 80 dB(A) yı geçmemesi sağlanır. Eğer gürültü seviyesi düşürülemiyorsa çalışanın yeri değiştirilir. Limitleri aşan gürültülü ortamda gebe çalışanların kişisel koruyucu donanım kullanarak dahi çalıştırılmaları yasaktır.

3) İyonize radyasyon: Gebe veya emziren çalışanlar iyonize radyasyon kaynaklarının bulunduğu ve radyasyonla kirlenmiş olan yerlerde ve işlerde çalıştırılmaz. Bu gibi yerlere girmemesi uyarı levhaları ile belirtilir.

4) İyonize olmayan radyasyon: Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanların iyonize olmayan radyasyon kaynaklarından etkilenmesini önleyecek tedbirler alınır.

5) Soğuk, sıcak ve yüksek basınç: Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanların yaptığı işin niteliği göz önünde bulundurularak çalıştığı yerlerin sıcaklığının ve basıncının sağlık ve güvenlik riski yaratmayacak düzeyde olması sağlanır.

b) Biyolojik etkenler: Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanın, 15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan grup 2, grup 3 ve grup 4 biyolojik etkenlerin risk teşkil ettiği yerlerde ve işlerde çalıştırılmaları yasaktır. Ancak çalışanın bağışıklığı varsa durum değerlendirilmesi yapılarak çalışmasına izin verilebilir.

c) Kimyasal etkenler: Kanserojen, mutajen, çok toksik, toksik, zararlı, alerjik, üreme için toksik ve emzirilen çocuğa zararlı olabilen kimyasalların üretildiği, işlendiği, kullanıldığı işlerde gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanın çalıştırılması esas olarak yasaktır. Ancak, çalışanın çalıştırılmasında zorunluluk varsa ve teknik olarak bu maddeler daha az zararlı olanlarla değiştirilemiyorsa, gebe çalışan, mutajen ve üreme için toksik maddelerle, emziren ve yeni doğum yapmış çalışan, emzirilen çocuğa zararlı olabilen kimyasalların dışındaki maddelerle, ancak her türlü önlem alınarak ve sağlık durumları ile maruziyet düzeyleri sürekli kontrol altında tutularak çalıştırılabilir.

ç) Çalışma koşulları:

1) Gebe veya emziren çalışanların kendilerinin ve bebeklerinin sağlığını olumsuz etkileyecek şekilde elle taşıma, yükleme ve araçsız taşıma işlerinde çalıştırılmaları yasaktır. Bu tür işlerde risk değerlendirmesi yapılır, gerektiğinde iş değişikliği sağlanır.

2) Kişisel koruyucu donanımlar gebe veya emziren çalışanı tam koruyacak şekilde vücuduna uygun olmalı, bu kişilerin hareketlerine engel olmamalı ve vücut ölçüleri değiştikçe yenileri temin edilir. Uygun koruyucu sağlanamadığı durumlarda çalışan bu işlerde çalıştırılamaz.

Not: Yukarıda geçen kimyasal, tehlikeli kimyasal maddeler, kanserojen maddeler, mutajen maddeler, çok toksik maddeler, toksik maddeler, zararlı maddeler, alerjik maddeler, üreme için toksik maddeler kavramların tanımı 12/8/2013 tarihli ve 28733 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte belirtildiği şekildedir.

EK-II

GEBE, YENİ DOĞUM YAPMIŞ VEYA EMZİREN ÇALIŞANLARIN ÖZELLİKLE ÇALIŞTIRILAMAYACAĞI İŞLER VE İŞYERLERİ İLE BURADA BULUNABİLECEK ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRLERİNİ BELİRTEN TABLO

İşler ve işyerleri Biyolojik Etkenler
A)a) İnsanın diş ve sağlık tedavisinin yapıldığı hizmet birimlerinin yanı sıra acil ve kurtarma hizmetleri, Hepatit B-virus (HBV)Hepatit C-virus (HCV)
b)    Çocuklara özel hastane ve koğuşlar Bordetella PertussisCornebacterium Dipthriae

Hepatitis-A virus (HAV)

Measles virus

Mumps virus

Rubivirus

Varicella Zoster virus (VZV)

c)     Enfeksiyon koğuşları ve feçes laboratuarları Hepatit A virus (HAV)
d) Tüberküloz hastaneleri ve diğer göğüs hastalıkları hastaneleri veya koğuşları Mycobacterium tüberculosisMycobacterium Bovis
e)  Patoloji departmanları (otopsi, ölüm sonrası muayene yerleri) Hepatit-D virus (HDV)Mycobacterium tüberculosis

Mycobacterium Bovis

B)a)      Kan ürünlerini içeren ilaç ve tıbbi üretim işleri Hepatit B-virus (HBV)Hepatit C-virus            (HCV)
b)   Sütun 2 de belirtilen biyolojik etkenlerden birini içeren aktivitelerin olması durumu Hepatit B-virus (HBV)Hepatit C-virus (HCV)

Bordetella Pertussis

Cornebacterium Dipthriae

Tick-born Encephalitis (CEE) virus

Hepatit A virus (HAV)

Hepatit-D virus (HDV)

Measles virus

Mumps virus

Mycobacterium tüberculosis

Mycobacterium Bovis

Rubivirus

Rabies virus

Varicella Zoster virus (VZV)

C)    Kuduzla enfekte olma şüphesi olan hayvanlarla yapılan veterinerlik aktiviteleri Rabies virus
D)     Tarım, orman ve kereste endüstrisi, bahçıvanlık, hayvan ticareti, avlanma gibi endemik hastalık alanlarında ve diğer bilim alanlarının yanı sıra eğitim ve test (araştırma) enstitüleri dahil gıda amaçlı olmayan hayvan ve bitki hammadde materyallerini içeren alanlardaki aktivite durumları
Tick-born Encephalitis (CEE) virus

EK-III

GEBE ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞINI İZLEME FORMU

Gebelikte karşılaşılan sağlık problemleri İşyerinde çalışanı etkileyen hal ve durumlar
Sabah kusmaları Erken Çalışma SaatleriGüçlü havalandırma veya mide bulantılarına neden olabilecek kokulara veya kötü havalandırmaya maruziyet
Sırt ağrısı Ayakta durma, yük taşıma ve duruş vaziyeti
Varis veya diğer dolaşım problemleri, hemoroit Uzun süreli ayakta durma veya oturma
Sık ve ani tuvalet ihtiyacı Düzenli beslenme, yeme, içme imkanlarıTuvaletin yakınlığı, uygunluğu, yıkanma imkanları

Hijyen

İş ve iş mahallini bırakmada zorluk

Beden ölçülerinin büyümesiBeden ölçülerinin büyümesinden dolayı beceriklilik, koordinasyon, hareket etme hızı ve uzanmada zorluk Koruyucu elbise ve ekipmanın kullanılmasıDaralan çalışma alanı, yüksekte çalışma

Uzanma ve eğilme gerektiren postürler

Elle taşıma

Dar alanlarda çalışmanın getirdiği problemler

Yorgunluk/stres Fazla çalışmaAkşam veya gece çalışması

Dinlenme aralarının yetersizliği

Uzun süreli çalışma

İş yoğunluğu

Dengenin korunması (Emziren kadınlar için de geçerli) Islak ve kaygan zeminlerde yapılan çalışmalar

EK- IV

ODA VE YURTLARDA BULUNACAK NİTELİKLER

 

1)        Bodrum katında ve doğrudan açık havaya açılmayan yerlerde olamaz.

2)        Pencereleri doğrudan güneş ışığı alacak şekilde olur.

3)        Kadın ve velayet hakkına sahip erkek çalışan sayısının en az % 10’u oranında yatak, yeterli sayıda gözlem odası ve bir emzirme yeri bulunur. İhtiyaca göre yeterli sayıda yatak, bölme ve diğer araç ve gereçler ilave edilir.

4)        Çocukların bulundurulacağı odaların taban alanlarının her çocuğa en az 3 metrekare, hacimlerinin ise her çocuğa en az 8 metreküp hava düşecek şekilde ve bol ışıklı olması gerekir.

5)        Taban, çocukların sağlığına zarar vermeyecek ve kolayca temizlenebilecek bir malzeme ile döşenmesi gerekir.

6)        Duvarlar ve bölmeler yeterli bir yüksekliğe kadar kolayca temizlenebilir bir maddeyle boyanması veya kaplanması gerekir.

7)        Odalar ve eşyalar toz tutmayacak şekilde düz ve basit olması gerekir.

8)        Çocuk karyolaları ve komodinleri temiz, boyalı, kullanıma ve sağlığa uygun nitelikte olması gerekir. Karyolaların ayarlanabilir yüksek korkulukları bulunur.

9)        Yurtlarda yeterli büyüklükte bir bahçe bulunması gerekir.

10)     Çocukların dinlenmeleri ve oynamaları için yeterli araç ve gereçler bulunması gerekir.

11)     Oda ve yurtlarda, anneler ve görevliler için yeteri kadar tuvalet ve lavabo, her 10 yatağa bir çocuk banyosu, çocuk yatak odalarının bitişiğinde çocukların kullanabileceği lavabolar bulunması gerekir. Yurtlarda, ayrıca, çocuklar için yeteri kadar tuvalet bulunması gerekir.

12)     Oda ve yurtlarda, mamaların ve yiyeceklerin hazırlanması, muhafazası, dağıtılması, yedirilmesi ve kullanılan araç ve gereçlerin temizlenmesi için gerekli yerler bulunması gerekir.

13)     Oda ve yurtlarda, yatak odalarından ayrı bez değiştirme odaları olması gerekir. Bu odalarda, masa, yatak, şezlong gibi eşyalar, temiz ve kirli bez ve çamaşırların ayrı ayrı konulması için gerekli dolap ve kaplar bulundurulur.

14)     Yatak eşyası ve annelere emzirme esnasında giydirilen gömleklerin temiz olması ve düzenli olarak korunması gerekir.

15)     Çocuklar, emzirme yerlerine çocuk bakıcısı ya da sağlık personeli tarafından getirilir, emzirmenin bitiminde yine aynı kimseler tarafından alınarak, temizlik ve bakımları yapıldıktan sonra yataklarına bırakılır.

 

 

 

EK-V

KAYIT VE KABUL DEFTERİ

 

………………………..İşyeri

Emzirme Odası

Çocuk Bakım Yurdu

 

KayıtNumarası Adı, Soyadı Annesinin Adı-Soyadı Babasının Adı-Soyadı Anne veya Babasının Personel Numarası Yaşı ve Doğum Yeri Oturduğu Yer Girdiği Gün ve Saat Çıktığı Gün ve Saat Çıkış Nedeni Kiminle Çıktığı

EK-VI

EMZİRME ODASI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINDA BULUNDURULACAK İLAÇ VE TIBBİ GEREÇ ÇİZELGESİ

İlaç ve Gereç Miktarı Açıklama
Açık ve kapalı yaralar için antiseptik çözelti 250 şer gr. Cam kapaklı şişede
Amonyak 50 gr. Cam kapaklı şişede
Saf alkol 100 gr. Cam kapaklı şişede
Oksijenli su 1 şişe Orijinal ambalajda
Yanık pomadı 2 tüp Orijinal ambalajda
Enjektör 1 adet 2 cc.
Enjektör 1 adet 5 cc.
Enjektör iğnesi 6 şar adet cilt, adale ve damar için.
Damlalık 6 adet
Beden derecesi (termometre) 6 adet
Çengelli iğne 12 adet
Flaster 2 kutu
Talk tozu Yeteri kadar
Küvet 2 adet
Pens 2 adet
Kulak pensi 1 adet
Makas 2 adet
Bisturi 1 adet
Pamuk 5 paket 25’er gramlık
Steril gaz idrofil 5 paket
Steril sargı bezi 5 adet Muhtelif büyüklükte
Üçgen sargı 1 adet Parmak, baş ve etrafı için
Çocuk terazisi 1 adet Emzirme odalarında
Boy ölçerli terazi 1 adet Kreşlerde

EK-VII

GÖZLEM KÂĞIDI

……………….İşyeri

Emzirme Odası

Çocuk Bakım Yurdu

Adı, Soyadı:
Kayıt numarası:
Yatak numarası:
Yaşı ve doğum yeri:
Kan grubu:
Girdiği tarih:
Girişte boyu ve kilosu:
Tamamen çıkarıldığı tarih:
Çıkışta boyu ve kilosu:
Çıkarıldığı tarihteki genel sağlık durumu:
Çıkış nedeni:
Kiminle çıktığı:
ANASININ
     Adı, Soyadı:
     Yaşı ve doğum yeri:
     Ev adresi:
     İşyeri numarası:
BABASININ
     Adı, Soyadı:
     Yaşı ve doğum yeri:
     Ev adresi:
     İşyeri numarası:

 

EK-VIII

SAĞLIK MUAYENE KÂĞIDI

……………….İşyeri

Emzirme Odası
Çocuk Bakım Yurdu
Tarih Ağırlık Boy Dişler Göz KulakBurun

Boğaz

SolunumSistemi Dolaşım Sistemi Sindirimve Üriner

Sistemi

Sinir ve Hareket Sistemi Laboratuvar Röntgen Teşhis Yapılan Tedavi ve Öneriler Hekim Adı, Soyadıİmza