9 Ağustos 2017

İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

İş Güvenliği hizmetlerimiz

1. Rehberlik ve danışmanlık

1.1. İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılım
1.2. İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili öneriler
1.3. Periyodik kontrol ve incelemeler
1.4. Risk değerlendirme çalışmalarına katılım
1.5. Sağlık sorunları oluşturabilecek işyeri ortam ölçümleri konusunda öneriler
1.6. İş ile işçinin uyumu ile ilgili değerlendirme ve öneriler

2. Sağlık gözetimi

2.1. Gece postaları dahil sağlık gözetimi
2.2. İşe giriş ve periyodik muayeneler
2.3. İşe dönüş muayenesi
2.4. Risk grupları tespiti ile ilgili çalışmalar
2.5. Gebe ve emzikli çalışanların takibi
2.6. Meslek hastalığı takibi
2.7. Kronik hastalıkların takibi
2.8. Birden fazla iş kazası geçirmiş olanların tespiti ile ilgili değerlendirmeler
2.9. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve önlenmesi
2.10. Bağışıklama
2.11. Portör muayeneleri
2.12. Gerekli laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler
2.13. Yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu

3. Eğitim ve bilgilendirme

3.1. Genel sağlık eğitimi
3.2. İlk yardım eğitimi
3.3. İş sağlığı eğitimi
3.4. Hijyen eğitimi
3.5. Ergonomi eğitimi
3.6. Bağımlılık yapan madde kullanımı ve zararları ile ilgili eğitim

İşyerinde gece postalarıda dahil olmak üzere çalışma ortamının gözetimini yapmak.
• İşyerinde yapılan çalışmaların, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmak.
• İşyerindeki tehlikelerin belirlenmesi, risk analizinin ve risk değerlendirmesinin yapılması, tehlikelerin kaynağında yok edilmesine yönelik tedbirlere öncelik verilerek ortadan kaldırılması ve risklerin kontrol altına alınması için işçilerin ve temsilcilerinin görüşlerinide gerekli çalışmaları planlamak,ölçüm analiz ve kontrollerin yapılmasını sağlamak ,alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve uygulamaların takibini yapmak.
• İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği acil durum planının hazırlanmasını sağlamak ve uygulamaların takibini yapmak.
• Yangın veya patlamaların önlenmesi için gerekli çalışmaları planlamak ve uygulamaların takibini yapmak, yangın veya patlama durumunda alınacak tedbirleri belirlemek.
• İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamının gözetimi ile ilgili gerekli açıklamalarda bulunmak, danışmanlık yapmak ve kurulda alınan karaların uygulamasını izlemek.
• İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.
• İşyerinde meydana gelen iş kazası , meslek hastalığı veya herhangi bir tehlikeli olayın terarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak düzeltici faaliyet planları yapmak ve uygulamaları takip etmek.
• İşyerlerinin tasarımı, makine ve diğer teçhizatın durumu ,bakımı,seçimi ve çalışma sırasında kullanılan maddeler de dahil olmak üzere işin planlanması organizasyonu konusunda tavsiyede bulunmak.
• İşyerinde yeni bir bölüm veya sistem kurulacağı ya da yeni makine, tezgah ve cihaz alınacağı durumlarda inceleme ve araştırma yaparak sağlık ve güvenlik yönünden uygun seçim yapılması için işverene tavsiyelerde bulunmak.
• Kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularında işverene tavsiyelerde bulunmak.
• İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak planlamak ve uygulamak.
• Yıllık çalışma planını işyeri hekimi ve firma yetkilisi ile işbirliği yaparak hazırlamak ve uygulanmasının takibini yapmak.
• İşyerindeki çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak.
• Birden fazla madde veya etkenin aynı anda işyerinde bulunmasından dolayı ortaya çıkabilecek tehlikeleri iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı doğrultusunda değerlendirmek.
• Yukarıda belirtilen görevleri ile ilgili gerekli kayıtların tutulmasını sağlamak.

İşçi Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları, sadece yasal gereklilikleri yerine getirmek açısından değil, risklere maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili diğer taraflar için, riskleri yok etmek veya en aza indirmek açısından da  önem arz etmektedir.

İş Güvenliği  Hizmeti kapsamında olan bazı  çalışmalarımız

1. İşyerinin İncelenmesi ve Ön Durum Tespiti 

a. İşyeri İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından periyodik olarak denetlenerek görülen eksiklikler ve iyileştirme önerileri rapor halinde yönetime  sunulması,
b.İşyerinde kullanılması gereken Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin tespiti,
c.Kullanılan Kişisel Koruyucuların takibi ve iyileştirme önerilerinin sunulması,
d.İşyerinde çalışan personelin görevlerine göre Sağlık Standartlarının Oluşturulması,
e.İzleme ve Ölçme Planının Oluşturulması ve takibi,

2. Risk Analizinin Hazırlanması,

a.Risk Analizi çalışma grubunun oluşturulması,
b.Çalışma Grubuna Risk Analizi Eğitimlerinin verilmesi,
c.Risk Analizi formlarının hazırlanması

d.İşyeri Risk Analizlerinin hazırlanması,

3. İSG Kurulunun Oluşturulması ve İştiraki

a.Kurul atamalarının yapılması,
b.Üyelerin Görev Yetki ve Sorumluluklarının Hazırlanması,
c.Kurul Yıllık çalışma planının hazırlanması,
d.Kurul yıllık Faaliyet raporunun hazırlanması,
e.İSG Kuruluna her ay iştirak edilmesi,
f.İSG Kurul İç Yönetmeliğinin hazırlanması,

4. İşyerinin Periyodik olarak Denetlemesi ve Raporlanması,

a.Tüm işyerleri İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından periyodik olarak denetlenerek görülen eksiklikler ve iyileştirme önerileri rapor halinde Yönetime sunulması,

b.Denetim esnasında giderilebilecek olan hususlar anında giderilecektir.

5. İşletme İçin Gerekli Olan Dokümantasyon Yapısının Hazırlanması

a.KKD Kullanma talimatlarının hazırlanması,
b.İş Sağlığı ve Güvenliği talimatlarının hazırlanması,
c.Çalışma talimatlarının hazırlanması ve/veya güncellenmesinde teknik destek verilmesi,
d.Kaza ve Olay araştırma dokümanları,
e.İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında işyerinin ihtiyacına göre gerekli olabilecek diğer dokümanların hazırlanması,

6. Acil Durum Çalışmalarının Yürütülmesi

a.Acil Eylem Planlarının Hazırlanması
b.Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulması
c.Yangın Eğitimi ve Senaryo Uygulamalı Yangın Tatbikatı
d.Tatbikat Raporlarının Oluşturulması

7. Yönetici ve Çalışanların İş Sağlığı, İş Güvenliği Eğitimleri
– Genel eğitim planına uygun olarak yıl içinde düzenlenecek iş sağlığı ve iş güvenliği eğitim faaliyetlerini gösterir bir Yıllık Eğitim Programı hazırlanır.
– Eğitim Süresi: Eğitimler 50 dakika ders 10 dakika ara verilmek sureti gerçekleştirilmektedir.
– Katılımcı Sayısı: Eğitimlerimizin etkinliği açısından eğitim katılımcı sayısının programda belirtilen kişi sayısını   geçmemesi gerekmektedir.
– Eğitim Şekli: Eğitimlerimiz uzmanlarımız tarafından slayt gösterileri, animasyon filmler ve uygulamalı çalışmalar ile gerçekleştirilmektedir.
– Eğitim Dokümanları: Eğitimden önce eğitim notları PC ortamında teslim edilmektedir.
– Belgelendirme: Eğitime katılan tüm personele “Katılım Sertifikası” verilecektir.

–Eğitmen:  Eğitimlerimiz ÇSGB Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanlarımız  tarafından verilmektedir.

8. Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması,

9. ÇSGB İş Müfettişlerinin gerçekleştireceği Denetimlere firmanın hazırlanması ve iştirak edilmesi,

10. Oluşabilecek kaza sonrası kaza-araştırma raporlarının oluşturulması, düzeltici faaliyetlerin belirlenmesinde teknik destek verilmesi,