Always be careful about alcoholic intake. You could even go a step forward and ask him out on a date instead. Your boyfriend will find you less attractive if you don't ask about him. Is it making dating sites free someone laugh? It is difficult, but it will only cause unneeded stress for you, her, and the kids. But if you are just getting tired of the long distance and still want to make things work with your partner, there are other ways to handle that. Act dumb. Don't misrepresent yourself on your profile. It's better to find out now that he has horrific breath, or that he can't stop talking about his mother or ex-girlfriend, rather than make the discovery on your first date, when your escape route will be a little narrower. Do impersonations of performances from comedians like John Cleese or Rowan Atkinson, if that's safe ground. If you know she is willing, you can slowly run your hand along the top of her leg then down along her thigh. They may feel uncomfortable and try to back out. If he's been checking you out the whole time, be bold. When he sees her again, he may realize that he's taken a liking to you more, but it's possible that this won't be the case. But remember - be careful, this is an important decision. Don't get in the 'I'm in an instant relationship' mentality, because it will scare him, she says. Which choice won't you regret? It can be hard, when you so badly want to find the one, but getting to know another person, truly, takes time and patience. It is important to be around people you can trust and who can introduce you to people they know who are trustworthy too. If you're a woman, post a picture of yourself with a dog. The hard part is deciding which one is for you. Unless you know for sure that you only want to meet, say, a nonsmoking Portuguese-speaking dentist, go easy on the list of qualities he must have. Try generic opening lines. It would be lovely if family would just be open to the person that they are dating; however, that is not always the case. If there are breakups that happen, they happen all the time.

DENİZ GÖL NEHİR ALTINDA BULUNAN MADENLERDEKİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

31.01.2013 16:31

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu Yönetmelik, deniz, göl, nehir veya su taşıyan katman altındaki madencilik faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek su baskınlarının önlenmesi amacıyla düzenlenmektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönetmelik, deniz, göl, nehir veya su taşıyan katman altındaki madencilik faaliyetlerini kapsar.

Hukuki Dayanak

MADDE 3- Bu Yönetmelik, 13/8/1984 tarih ve 84/8428 sayılı “Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük”ün 216. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

Ajur; Maden işletmelerinde, hazırlık ve istihsal işlerinde yapılan her çeşit imalata ait aşamaların ocak haritalarına işlenmesini,

Damar Derinliği; Su dibi tabaka kalınlığına, su derinliğinin yarısının ilave edilmesiyle bulunan derinliği,

Dayk; Kendisinden yaşlı olan komşu formasyonların strüktürlerini kesen, nispeten ince ve uzun magma tik kayaçları,

Formasyon; Kayaç stratigrafi sınıflamasının temel birimi olan ve haritaya geçirilebilen ve derine doğru izlenebilen alt ve üstten sınırlı homojen kayaç oluşumunu,

Sementasyon; Belli bir yüzeyin tamamının veya çatlaklarının veya bir boşluğun doldurulması amacıyla yapılan çimentolamayı,

Tehlike Sınırı; Deniz, göl veya nehir su seviyelerinin en yüksek sınırında oluşan kenar çizgisine, çalışılan yerin derinliğinin yarısı kadar bir miktarın kara tarafına doğru ilave edilmesiyle bulunan hattı ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Maden Mühendisinin Kontrolü

MADDE 5- Deniz, göl, nehir veya su taşıyan katman altında faaliyet gösteren işletmelerdeki çalışmaların, sürekli olarak bir maden mühendisinin kontrolü altında yapılması zorunludur.

Planların Hazırlanması

MADDE 6- Deniz, göl, nehir veya su taşıyan katman altlarındaki çalışmalar 1/1000 ölçekli su altı işletme planına göre yapılır. Bu planlar, her hafta ajur edilir.

İşletme planı aşağıdaki maddelerle ilgili bütün bilgileri içerir:

a- Su dibi seviyeleri ve topografyası,

b- Su altı tabakalarının kalınlıkları ve özellikleri,.

c- Bilinen veya şüphe edilen gömülü yeraltı ırmak kanalları,

d- Deniz, göl veya nefire dökülen artıkların meydana getirdiği geçirmesi tabakalar ve kalınlıklar,

e- Emniyet zonunun kalınlığı,

f- Yeraltı işletmesi ana katının, deniz, göl, nehir veya su taşıyan katman diplerinden derinliği,

g- Fayların, deniz, göl,nehir veya su taşıyan katmanların diplerine verdiği mostralar,

h- Fayların, bilinen bir su taşıyan katmanı kestiği yerler (Fayların konumları ile ilgili olabilecek hata miktarı plan üzerine kayıt edilecektir.)

i- Büyük miktarda su geçirecek katmanların alt ve üst seviyeleri ve özellikleri,

j- Pilot sondajların yerleri, boyları, eğimleri ve jeolojik sonuçları,

k- Damar ve fayların yatımı ve doğrultusu ve fayların cinsi ve atımı,

1- Gelen su miktarı ve özelliği; değişirse, yeri ve değişme miktarı,

m- Su bekleme barajlarının yerleri,

n- Büyük göçüklerin yerleri ve deniz dibine olan mesafeleri,

o- Telefon ve alarm tesislerinin yerleri,

p- Tehlike sınırı (Bu hattın su tarafına doğru olan kısmı su altı sayılır ve işletme planına işlenir. Doldurulmuş sahalar su altı sayılır ve bu bölgelerde eski kıyı çizgisi esas alınır.)

<a href=”http://kolanosgb.com/wp-content/uploads/2013/02/Deniz_Gol_Nehir_Altında_Bulunan_Madenlerdeki_Calismalar_Hakkinda-Yonetmelik.doc”>Devamını oku</a>