Yeah, I know they say you're supposed to be completely honest and crap but that's bullshit. Most folk on dating sites are genuinely looking for love - if they're not, they go to 'hook-up' or 'married' sites. This sense of being in the driver's seat, of choosing, can be appealing. For example, if she says Do you date a lot?, respond in a tone with something like: Not usually, normally I spend all my time on Life pretending I have a life, can't you tell? (Insert grin) Be sure to smile genuinely when delivering such a response, and be aware that this sort of retort can fall flat if she thinks you're making fun of her. How to Date a Hopelessly Romantic Person When You Are Not Hopelessly Romantic. Trying to be funny when you don't feel funny will cause you distress and can take away from the enjoyment of spending time with this girl. Every few days at the outset of a relationship will keep the excitement intact. If you are getting nervous, call a good friend, watch your favourite comedy show or listen to upbeat music. When kissing her, caress her lips with yours by holding a kiss for a few seconds. Listening is a part of dating sites free creating humor. Give yourself time to recover and feel whole again first. Have a spa day and give yourself a makeover. Studies suggest that, when faced with too much choice in partners, we make decisions on irrelevant criteria, such as whether someone wears glasses. Ensure it reads like a personal message by mentioning a few things from the person's profile and interests that caught your eye and made you want to get in touch. The downside is that they might live and/or work nowhere near you, and they might just be in it for a holiday fling. Make eye contact, and tell her she's beautiful. Be careful make sure he's not going to trick you. Play a game. Maybe he's shy, and if he's so painfully shy that he can't contact you after you've pretty much laid it out for him, is that really something you want to set yourself up for? Make eye contact. So like my mom always says There is always that special person for the special someone, always.

GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde kullanılacak güvenlik ve sağlık işaretlerinin uygulanması ile ilgili kuralları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 Bu Yönetmelik hükümleri 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamındaki tüm işyerlerinde uygulanır.

Ancak,

a)     Diğer bir mevzuatla özel olarak atıfta bulunulmadıkça, tehlikeli maddelerin, preparatların, ürünlerin veya malzemelerin piyasaya arzında kullanılan işaretlemelerde,

b)    Karayolu, demiryolu, iç suyolu, deniz ve hava taşımacılığının düzenlenmesinde kullanılan işaretlemelerde,

bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Bu Yönetmelikte belirtilen daha sıkı ve özel önlemler saklı kalmak kaydı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri de uygulanır.

Dayanak

Madde 3 Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 78 inci maddesine göre çıkarılmıştır.

Tanımlar

Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen ;

a)     Güvenlik ve sağlık işaretleri : Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli ve/veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el–kol işareti yoluyla iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi veren, tehlikelere karşı uyaran ya da talimat veren işaretleri,

b)    Yasak işareti : Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranışı yasaklayan işareti,

c)     Uyarı işareti : Bir tehlikeye neden olabilecek veya zarar verecek durum hakkında uyarıda bulunan işareti,

d)    Emredici işaret : Uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işareti,

e)     Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri :  Acil çıkış yolları, ilkyardım veya kurtarma ile ilgili bilgi veren işaretleri,

f)     Bilgilendirme işareti : Yukarıda (b) den (e) ye kadar belirtilenler dışında bilgi veren diğer işaretleri,

g)    İşaret levhası : Geometrik  şekil, resim, sembol, piktogram ve renklerden oluşturulan ve gerektiğinde yeterli aydınlatma ile görülebilir hale getirilmiş özel bilgi ileten levhayı,

h)     Ek bilgi levhası : Bir işaret levhası ile beraber kullanılan ve ek bilgi sağlayan levhayı,

i)      Güvenlik rengi : Özel bir güvenlik anlamı verilen rengi,

j)      Sembol veya piktogram : Bir işaret  levhası veya ışıklandırılmış yüzey üzerinde kullanılan ve özel bir durumu veya özel bir davranışı tanımlayan şekli,

k)     Işıklı işaret : Saydam veya yarı saydam malzemeden yapılmış, içeriden veya arkadan aydınlatılarak ışıklı bir yüzey görünümü verilmiş işaret düzeneğini,

l)      Sesli sinyal : İnsan sesi yada yapay insan sesi kullanmaksızın, özel amaçla yapılmış bir düzeneğin çıkardığı ve yaydığı, belirli bir anlama gelen kodlanmış sesi,

m)   Sözlü iletişim : İnsan sesi veya yapay insan sesi ile iletilen, önceden anlamı belirlenmiş sözlü mesajı,

n)     El işareti : Çalışanlar için tehlikeli olabilecek manevra yapan operatörü yönlendirmek için, ellerin ve/veya kolların önceden anlamları belirlenmiş hareket ve pozisyonlarını,

  • o)    Operatör : İşareti izleyerek araç ve gereci kullanan kişiyi,

p)    İşaretçi : İşareti veren kişiyi,

ifade eder.

<a href=”http://kolanosgb.com/wp-content/uploads/2013/02/guvenlik_ve_saglik_isaretleri_yonetmeligi.doc”>Devamını oku</a>